WILT U UW WONING VERKOPEN? OF BENT U TOE AAN EEN NIEUW INTERIEUR? DAT KAN VOOR IEDER BUDGET!


Artikel 1 – Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
M’lou interieurarchitect: M’lou interieurarchitect gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 54575370.
De interieurarchitect: M’lou interieurarchitect die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan M’lou interieurarchitect als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en M’lou interieurarchitect met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door M’lou interieurarchitect.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van M’lou interieurarchitect, leveringen van zaken door M’lou interieurarchitect en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met M’lou interieurarchitect, een en ander conform de vermelding op de offerte op opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door M’lou interieurarchitect zijn aanvaard.
Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen
1. De door M’lou interieurarchitect opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
2. Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door M’lou interieurarchitect schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door M’lou interieurarchitect zijn bevestigd.
4. De door M’lou interieurarchitect opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
Artikel 4 – Uitvoering opdracht
M’lou interieurarchitect verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt M’lou interieurarchitect op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden
1. De honorering van M’lou interieurarchitect kan als volgt worden overeengekomen:
a. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
b. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
c. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
2. Naast de in lid 1 bedoelde honorering komen ook de reis- en verblijfskosten, parkeerkosten, printkosten, kosten voor het inhuren van externe deskundigen, kosten voor benodigde (ontwerp) materialen, kosten van het (doen) inmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht
1. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die M’lou interieurarchitect verricht tengevolge van:
a.gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
b.wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
M’lou interieurarchitect informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten
1. Declaraties van M’lou interieurarchitect dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan op IBAN: NL30 RABO 0337 5340 04 t.n.v. M’lou interieurarchitect | Malou Scheepers.
2. M’lou interieurarchitect heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagd 7,75% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
4. Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door M’lou interieurarchitect daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
6. Alle vorderingen van M’lou interieurarchitect worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
Artikel 8 – Duur en beëindiging
1. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door M’lou interieurarchitect, alsmede bij tussentijdse beëindiging door M’lou interieurarchitect wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is M’lou interieurarchitect gerechtigd te vorderen:
a. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die M’lou interieurarchitect ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
2. Een eventuele beëndiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht
Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die M’lou interieurarchitect niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging ten gevolg heeft te betalen respectievelijk aan M’lou interieurarchitect te vergoeden. Voor zover mogelijk zal M’lou interieurarchitect de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.
Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp
1. Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van M’lou interieurarchitect en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.
– Mocht M’lou interieurarchitect ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
2. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van M’lou interieurarchitect en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten
1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die M’lou interieurarchitect bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
2. M’lou interieurarchitect heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van M’lou interieurarchitect, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van M’lou interieurarchitect.
4. Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
a. Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever M’lou interieurarchitect een vergoeding verschuldigd, M’lou interieurarchitect behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor aquasitiedoeleinde.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is M’lou interieurarchitect voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
2. M’lou interieurarchitect is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
3. M’lou interieurarchitect is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
4. De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
5. Indien het ontwerp van M’lou interieurarchitect niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan M’lou interieurarchitect, dan is M’lou interieurarchitect slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor evnentuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van M’lou interieurarchitect.
6. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan M’lou interieurarchitect, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van M’lou interieurarchitect met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
7. In geval van aansprakelijkheid van M’lou interieurarchitect, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
8. M’lou interieurarchitect sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt M’lou interieurarchitect de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan M’lou interieurarchitect kenbaar is gemaakt.
Artikel 13 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert,en die niet aan M’lou interieurarchitect kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee M’lou interieurarchitect overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat M’lou interieurarchitect geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
2. In geval van overmacht heeft M’lou interieurarchitect het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
3. Indien M’lou interieurarchitect bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is M’lou interieurarchitect gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.
Artikel 14 – Ontbinding
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan M’lou interieurarchitect omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is M’lou interieurarchitect gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.
Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de overeenkomst tussen M’lou interieurarchitect en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen M’lou interieurarchitect en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrodissement waar M’lou interieurarchitect is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van M’lou interieurarchitect.
Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 februari 2012 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.